04, ივლისი 2018
თემა- საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების სახელმწიფო პროგრამა. პროგრამის ფინანსური მხარდამჭერია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. პროგრამას აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და გურიის რეგიონში. ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი „ინტელექტი“ ახორციელებს სტუმრები ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირის „ინტელექტი’ წარმომადგენლები, თემის მობილიზატორი დავით არძენაძე და სოციალური მუშაკი სოფო ნაკაშიძე