06, ოქტომბერი 2018
ჯგუფები "ტაქსი" და "საბავშვო მედიცინა" - დადა დადიანი